ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฐชนันท์  นวลปาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูที่ปรึกษา นางเพ็ญพิมล  วิทยานิพนธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูที่ปรึกษา นายวุฒิพันธุ์  พูลศิริ