โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย 
ระหว่างวันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2559