คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูภูเก็ต สาขาวิชาประถมศึกษา
2534 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา(ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎภูเก็ต สาขาการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 มิ.ย. 2523 โรงเรียนบ้านทับจาก อ.กระบุรี จ.ระนอง ครู 2
20 เม.ย. 2530 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.1
18 ก.ย. 2535 สปจ. ภูเก็ต บุคลากร 4
3 มี.ค. 2537 โรงเรียนบ้านบางคู ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
5 ก.พ. 2541 โรงเรียนเมืองภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนเมืองภูเก็ต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 ต.ค. 2556 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
2 การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)