ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
09 เม.ย. 65 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)/ชุดสุภาพ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
01 พ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 การวัดผลประเมินปลายภาค ๑/ระหว่างปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดนักเรียน
23 มิ.ย. 63 การมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดนักเรียน
19 มิ.ย. 63 การมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดนักเรียน
16 มิ.ย. 63 การมอบตัวของนักเรียนชั้นอนุบาล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดนักเรียน
15 มิ.ย. 63 ถึง 24 มิ.ย. 63 การจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของสหกรณ์โรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
16 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-5 , ม.1-2 และ ม.4-5
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6
24 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
26 ก.ค. 61 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
19 พ.ค. 61 กิจกรรมค่ายภาษาไทย ๑ วันหรรษา
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายภาษาไทย ๑ วันหรรษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) / ชุดพละ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
07 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
29 เม.ย. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
14 ธ.ค. 60 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
การเตรียมความพร้อมในการประเมิน การเยี่ยมเยื่อนให้คะแนนะโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School) ประจำปีการศึกษา 2560 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
25 พ.ค. 60 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ชุดนักเรียน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
ประกาศสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (แรม ๗ ค่า เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
07 ต.ค. 59 ร่วมขบวนแห่พระ ประเพณีถือศีลกินผัก
ร่วมขบวนแห่พระ ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ซึ่งมีจุดเริ่มต้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี(ลานมังกร)
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี(ลานมังกร) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบวัดผลประเมินปลายภาคเรียนที่ 1
การสอบวัดผลประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยทศึกษา และ ระหว่างปี ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2559
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
29 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
02 พ.ค. 59 ถึง 07 พ.ค. 59 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรม ค่ายบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 2-4 และ 7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียน อยจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อยจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อยจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
27 เม.ย. 59 ถึง 29 เม.ย. 59 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) 
อาคารลีลาวดี โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวัน เสาร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ตะ้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตะ้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
18 ธ.ค. 58 การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘
กองเชียร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และ
กองเชียร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สนามสุระกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
17 ธ.ค. 58 การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘
ขบวนพาเหรดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.
สนามสุระกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
27 พ.ย. 58 ติวสอบธรรมศึกษา
ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดสอบในวัน อังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)/ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
20 พ.ย. 58 ติวสอบธรรมศึกษา
ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดสอบในวัน อังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)/ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
13 พ.ย. 58 ติวสอบธรรมศึกษา
ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดสอบในวัน อังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)/ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
06 พ.ย. 58 ติวสอบธรรมศึกษา
ติวเข้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดสอบในวัน อังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)/ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
29 ส.ค. 58 ถึง 30 ส.ค. 58 โครงการ "ค่ายภาษาไทย"
ชุดนักเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET
สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา การแต่งกายชุดนักเรียน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
13 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 แจ้งหยุดเรียน
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 รวม 2 วัน และจะเปิดเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
11 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
10 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่1 และระหว่างปี ปีการศึกษา 2557
การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่1 และระหว่างปี ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
30 ก.ย. 57 ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2557
จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงาน "ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 
นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) เข้าร่วมขบวนแห่พระ ในวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 20 คน
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา มหาราชินี
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา มหาราชินี จังหวัดภูเก็ต
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การงานดี ชีวีมีสุข"
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การงานดี ชีวีมีสุข"
ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2557
ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ณ ศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
06 ก.ย. 57 โครงการอบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการอบรมระเบียบวินัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557
ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
05 ก.ย. 57 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในระดับกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในระดับกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557
ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต
ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
03 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพล้งงาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพล้งงาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
วันที่ 2-3 กันยายน 2557
ณ โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
02 ก.ย. 57 ถึง 03 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในสถานศึกษา รุ่นที่ 1
รหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557
ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
01 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้(EP)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้(EP)
ระหว่างวันที่ 1 กัยยายน และ 6-9 กันยายน 2557
ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
28 ส.ค. 57 ทัศนศึกษาดูงานของ อบจ.กาฬสินธุ์
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
24 ส.ค. 57 ถึง 25 ส.ค. 57 กิจกรรมอบรมสัมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมอบรมสัมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
23 ส.ค. 57 โครงการคลินิกวิชาการ
โครงการคลินิกวิชาการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
22 ส.ค. 57 กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
21 ส.ค. 57 แจก Tablet ให้กับนักเรียน
แจก Tablet ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
20 ส.ค. 57 กิจกรรม Koala's march
กิจกรรม Koala's march
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) Koala's march
18 ส.ค. 57 กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
16 ส.ค. 57 ถึง 17 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
13 ส.ค. 57 กิจกรรมศิลปะ จาก Faber Castell
กิจกรรมศิลปะ จาก Faber Castell
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
08 ส.ค. 57 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
07 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
05 ส.ค. 57 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.จูเนียร์คัฟ
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.จูเนียร์คัฟ ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม 2557
ณ สนามอาคารยิม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
04 ส.ค. 57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
รุ่นที่ 2 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
วัน จันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
01 ส.ค. 57 ถึง 03 ส.ค. 57 โครงการ"รักษ์ภาษาไทย"
กิจกรรม ค่ายภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย