วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
เป็นโรงเรียนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีสมรรถนะภายใต้แนวคิดหลักของโรงเรียน “เป็นโรงเรียนต้นแบบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม” ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของโรงเรียน บนพื้นฐาน ของบริบทของท้องถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่บริบทของโลก