วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนดี  ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วม