กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศตพร แคร์รอล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนากร เทศยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางนิรมล ตันตินิติธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนงคราญ ปิงยศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรพรรณ วงค์จันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจริญญา ทิพรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1