คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพนารัตน์ ศรีเกตุ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอัมพร ดำเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวขวัญใจ สงบดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพัชราพรรณ สามทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิภาดา ฤทธิพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : wipada8570@gmail.com

นางสาวสุภาพร พลบุญ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2