กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรุณี รุ่งสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางคชษร พันรังสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสนธยา ชุมดี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายด๊ะลัน หลีวัง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอลงกรณ์ พิศาล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1