กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรุณี รุ่งสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : Arunee394.5@hotmail.com

นางคชษร พันรังสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : Bna-see@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายด๊ะลัน หลีวัง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : Dalan Leewang35@hotmail.com

นายอลงกรณ์ พิศาล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1