ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สถิตินักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ชั้น ห้อง จำนวนนักเรียน(ชาย) จำนวนนักเรียน(หญิง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 17 9 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 14 9 23
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 10 17 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 22 18 40
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 12 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 18 8 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 19 10 29
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 16 18 34
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 14 21 35
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 18 27
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 20 9 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 12 22 34
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 13 23
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 17 22 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 23 15 38
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 8 6 14
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 21 18 39
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 22 11 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 13 21 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 7 6 13
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 27 11 38
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 20 8 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 12 20 32
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 4 13 17
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 13 15 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 24 14 38
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 6 9 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 1 5 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 7 15 22
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 5 6 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 7 24 31
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 4 10 14

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561