กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายป้อม ปลอดภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : plodpai_2524@hotmail.com

นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสมใจ ชูแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนัญณ์ภัค บุญลึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสัมพันธ์ ลงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวโสพิษ คงตุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายมูฮำมัด สาแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอรอุมา ชอบผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0639486821
อีเมล์ : vuttipun2520@gmail.com

นางสุกัญญา มัจฉาเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญฤทัย ส่งเสมอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริวรรณ บุญแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุปราณี ไกรรักษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4