กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายป้อม ปลอดภัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมใจ ชูแก้ว

นายสัมพันธ์ ลงทอง

นายมูฮำมัด สาแม

นางอรอุมา ชอบผล

นางสุกัญญา มัจฉาเวช

นางสาวขวัญฤทัย ส่งเสมอ

นางสาวสุปราณี ไกรรักษ์