กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรอุมา ชอบผล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายป้อม ปลอดภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : plodpai_2524@hotmail.com

นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสมใจ ชูแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนัญณ์ภัค บุญลึก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสัมพันธ์ ลงทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางโสพิษ ธีรนิตยภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายมูฮำมัด สาแม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุกัญญา เอมโอช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกนกกาญจน์ กิตติเรืองระยับ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุปราณี ไกรรักษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0639486821
อีเมล์ : vuttipun2520@gmail.com