ที่ตั้งโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒)
ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๑๕๓๗ , ๐ ๗๖๒๒ ๕๕๘๙ โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๕๗๗๒