พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. พัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
๓. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้
๔. ส่งเสรีมความร่วมมือกับชุมชน
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม