กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกรวุธ สงวนสินธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนีระวัฒน์ โหระสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุบลรัตน์ เช้าฉ้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอภิเดช มีแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1