กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกรวุธ สงวนสินธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนีระวัฒน์ โหระสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุบลรัตน์ เช้าฉ้อง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอภิเดช มีแก้ว
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1