งานแนะแนว

นายสัญญา โต๊ะสัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2