งานแนะแนว

นายนันทวิทย์ ฆังวารี
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสัญญา โต๊ะสัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2