กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพนิดา ชุมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางปราณี ถิ่นทะเล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร

นางสาวเอมฤดี ต่อวงศ์