กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสาริศา ชุมดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : panidajam@hotmail.com

นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : khwan4520@hotmail.com

นางปราณี ถิ่นทะเล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนาฎนิกรณ์ จาระนัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภูษณิศา ระลึกคุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรพิมล พิรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1