ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
 
 
ชื่อ                              นางสาวพัชนี   ขรรค์วิไลกุล
ตำแหน่ง                      ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิทางลูกเสือ              W.B.
ตำแหน่งทางลูกเสือ       ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

 
 
ชื่อ                          นางสุนทรี   เกิดสิน
ตำแหน่ง                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รักษาการรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

 
 
ชื่อ                          นายป้อม   ปลอดภัย
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ          A.L.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

 
 
ชื่อ                          นางสาวพนิดา   ชุมดี
ตำแหน่ง                  ครู คศ.3
วุฒิทางลูกเสือ          W.B.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

 
 
ชื่อ                          นางยุพา   คงวงค์
ตำแหน่ง                  ครู คศ.3
วุฒิทางลูกเสือ          W.B.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นายด๊ะลัน   หลีวัง
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางธัญมน   นิลวรรณ
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ          L.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางสาวเอมฤดี   ต่อวงศ์
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางศศธร   บุญลึก
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางอรอุมา   ชอบผล
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นางสาวชนม์นิภา   เนียมทรง
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นางสาวมานิดา   ระลึกคุณ
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นางสาวนาฏนิกรณ์   จาระนัย
ตำแหน่ง                   ครู คศ.3
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นายณัฐวุฒิ   เขียดนิล
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 5

 
 
ชื่อ                          นางสาวสมฤทัย   ช่วยรักษ์
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 5


 
 
ชื่อ                          นางสาวสุปราณี   ไกรรักษ์
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 5

 
 
ชื่อ                          นายอภิเดช   มีแก้ว
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 6

 
 
ชื่อ                          นางสาวนงคราญ   ปิงยศ
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 6

 
 
ชื่อ                          นางมณฑา   เชื้อชายเลิศ
ตำแหน่ง                   ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ที่ 6

 
 
ชื่อ                          นางสาวณิชาภา   ฐปนสิทธางกูร
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางสาวสนธยา   ชุมดี
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางสาวขนิษฐา   หาญเคียว
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ  รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางปราณี   ถิ่นทะเล
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ  ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางสาวนรรณ์ทนัต   วิเศษราษฎร์
ตำแหน่ง                   ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางเพ็ญพิมล   วิทยานิพนธ์
ตำแหน่ง                  ครู คศ.3
วุฒิทางลูกเสือ          A.L.T.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นายวุฒิพันธ์   พูลศิริ
ตำแหน่ง                   ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ           B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ    รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นางสาวณัฐชนันท์   นวลปาน
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ          A.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นายนันทวิทย์   ฆังวารี
ตำแหน่ง                  ครูผู้ช่วย
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นางสาวผกามาศ   จิตหลัง
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นายตะวัน   หนูหลง
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางสาวขวัญฤทัย   ส่งเสมอ
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางสาวนงนุช   เมฆะมานัง
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 1

 
 
ชื่อ                          นางอิสมาแอ   บือราเฮง
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางสาวโสพิษ   คงตุก
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นางรัตนากร   เทศยรัตน์
ตำแหน่ง                  ครู คศ.3
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ  รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 2

 
 
ชื่อ                          นายธณพัฒน์   รักษาพล
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ          W.B.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นายธีระ   ศรีกาญจน์
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นายนีระวัฒน์   โหระสุวรรณ
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 3

 
 
ชื่อ                          นายสมใจ   ชูแก้ว
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นางศตพร   ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นางสาวปัทมาพร   รุ่งเรือง
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ  รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 4

 
 
ชื่อ                          นายสมศักดิ์   กันภัย
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ          W.B.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 5

 
 
ชื่อ                          นายสัญญา   โต๊ะสัน
ตำแหน่ง                  ครูช่วยสอน
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 5

 
 
ชื่อ                          นายสัมพันธ์   ลงทอง
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ   ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 6

 
 
ชื่อ                          นางสาวศิริขวัญ   มิ่งแก้ว
ตำแหน่ง                  ครู คศ.1
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C.
ตำแหน่งทางลูกเสือ   รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 6

 
 
ชื่อ                          นางสาวอรุณี   รุ่งสกุล
ตำแหน่ง                  ครู คศ.2
วุฒิทางลูกเสือ              -
ตำแหน่งทางลูกเสือ  รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ 6