หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

     ห้องเรียน IEP จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 3 ห้อง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
     ห้องเรียน MEP จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนการงานฯ จำนวน 1 ห้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
     ห้องเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียน English Programme จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนการงานฯ จำนวน 1 ห้อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
     ห้องเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 1 ห้อง
     ห้องเรียนอังกฤษ-คณิต จำนวน 1 ห้อง