คณะผู้บริหาร

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนทรี เกิดสิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา