คณะผู้บริหาร

นางสุนทรี เกิดสิน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา