กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธนัญณ์ภัค บุญลึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสพิษ คงตุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนงนุช เมฆะมานัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
ครู คศ.1
อีเมล์ : montha2099@gmail.com

นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0639486821
อีเมล์ : vuttipun2520@gmail.com

นางสาวชนม์นิภา เนียมทรง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2