เจ้าหน้าที่

นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุฐิตา หมวกใหม่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจันทร์พร อินทนาม
บุคลากรสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวจุฑามาส เจริญรัตน์
บุคลากรสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวจรุวรรณ ใหม่นุ่น
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ