กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธณพัฒน์ รักษาพล

นางยุพา คงวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญมน นิลวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายสมศักดิ์ กันภัย

นายอิสมาแอ บือราเฮง