กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : tawan377@gmail.com

นายธณพัฒน์ รักษาพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางยุพา คงวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : ั

นางธัญมน นิลวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : otan_71121@hotmail.com

นายสมศักดิ์ กันภัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอิสมาแอ บือราเฮง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3