นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์

นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์

ผู้ดูแล กิจกรรม “มะรุมที่รัก”

 

    อนุบาล     น.ส.อารีย๊ะ  ชำนินา

                   น.ส.วิลาสินี สุขศรีนวล

 

    ป.1          น.ส.วิรุณยุพา เจือบุญ

                   น.ส.ชนนิกานต์ อุ่นทานนท์

 

    ป.2          น.ส.มินตรา ปานชื่น

                  น.ส.ศุภิสรา คงเผื่อน

 

    ป.3          น.ส.น้ำฝน ด้วงทองกุล

                   น.ส.สายไหม วรกุมมาร

 

    ป.4          น.ส.วิชุดา ชมชื่น

                   น.ส.ปวริศา ทองหนูแดง

 

    ป.5          น.ส.วนาลี กลิ่นกำจร

                   น.ส.กฤติยาภรณ์ ม่วงเพชร

 

    ป.6          น.ส.หนึ่งฤทัย สิทธิ

                   น.ส.นวลชนก ตันสกุล

                   น.ส.สุนิสา สังข์ศรีอิน

 

  ผู้ช่วย   นายธีรเดช     ขาวทอง

            นายภัทรพล   กัณหาสูตร