ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          เดิมเป็นโรงเรียนในกรมสามัญศึกษาพื้นที่ของโรงเรียนมี ๒ แปลง แปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ซึ่งกรมโลหะกิจยกให้ แปลงที่ ๒ มีเนื้อที่ ๔๓ ตารางวา นายไมตรี  บุญสูง เป็นผู้บริจาค ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกด้วยเงินบริจาค เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๐๒ และเงินงบประมาณสมทบ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โรงเรียนได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
          ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บริเวณโรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ "บ้านท่าแครง" เดิมเป็นที่ลุ่มน้ำเค็ม มีต้นจาก ต้นโกงกาง และต้นไทร ปัจจุบันปรับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน พื้นที่ของโรงเรียนอยู่ด้านหลังอาคารบ้านเรือนของราษฎรซึ่งเป็นย่านการค้าอยู่ในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น และเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว