กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายตะวัน หนูหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายนัฐวุฒิ เขียดนิล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3