กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตะวัน หนูหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนัฐวุฒิ เขียดนิล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีระ ศรีกาญจน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4