ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
ปีการศึกษา 2562
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ ชื่อ-สกุล อาชีพ กิจกรรม หมายเหตุ
1 นายเกียรติ
เกียรติถาวรวงศ์
ข้าราชการบำนาญ ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
2 นางถาวร
เกียรติถาวรวงศ์
ข้าราชการบำนาญ ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
3 น.ส.บัญฐิญาภักดิ์
บุญเจริญ
อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อบรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ภูมิปัญญาด้านภาษาพื้นเมือง
4 นายสุรพงษ์
ภักดี
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านสัตว์และป่าไม้
5 นายสำราญ
ทองมี
เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส2 ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านสัตว์และป่าไม้
6 นายบุญดำรง
มีกลิ่น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาด้านสัตว์และป่าไม้
 
 
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเศรษฐกิจพอเพียง
 
ที่ ชื่อ-สกุล อาชีพ กิจกรรม
1 นายสุรชัยสายเพชร ชาวประมง ภูมิปัญญาเกี่ยวการทำปลาเค็ม
2 นางสมคิดทองเปี่ยม แม่บ้าน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับขี้เถ้า
3 นายเอี่ยม โกสินทร์ รับจ้างทั่วไป ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค
4 นางกัลยา ต่อศักดิ์ ข้าราชการครู ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการรีดผ้า
5 นายสุทิพย์ไชยโย รับจ้างทั่วไป ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเครื่องมือจับปลา
6 นางศาสนาคำมุงคุณ ค้าขาย/เกษตรกร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
7 นางสาวนงนุชแก้วมาก ชาวสวน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปลูกหม่อน
และมะเดื่อฝรั่ง
8 นางสุมาลี มณีสอดแสง ทำสวน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบำรุงดินและปุ๋ย
9 นางจินตนา  ธิราศักดิ์ แม่บ้าน สมุนไพร ตะไคร้เพื่อสุขภาพ
10 นางกัลยา   มากคำ ค้าขาย สมุนไพร ขมิ้นชันบำรุงผิว
11 นางพับ   ทองรอด แม่บ้าน การทำชาจากใบมะเดื่อฝรั่ง
12 นางจิราภา  รัตนกุล รับจ้าง การนำสมุนไพร มาช่วยดับกลิ่น
13 นายสุรชัย  สายเพชร ค้าขาย การทำปลาเต็มตากแห้ง
14 นางทรงศรี   แซ่ตัน รับจ้าง สมุนไพร แป๊ะตำปึง บำรุงร่างกาย
15 นายพงษ์ศิริเอี๊ยะคะนอง ค้าขาย สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร แก้โรค
16 นายฐิติ  สาวิสัย ค้าขาย/เกษตรกร/วิทยากร ด้านสิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ย เศรษฐกิจพอเพียง