ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) (อ่าน 46) 26 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 36) 26 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) ด้วยว (อ่าน 36) 26 ก.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 137)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) (อ่าน 175) 29 มิ.ย. 61
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) (อ่าน 265) 02 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 228) 02 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (อ่าน 223) 02 เม.ย. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 790) 12 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา (อ่าน 612) 12 ก.พ. 61
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) (อ่าน 455) 23 ส.ค. 60
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) (อ่าน 627) 09 ก.ค. 60
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา (อ่าน 518) 10 เม.ย. 60
ประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู๒๕๐๒) (อ่าน 520) 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ(IEP) (อ่าน 628) 20 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธื์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ห้องเรียนพิเศษ IEP) (อ่าน 527) 15 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น อ.๑, ป.๑ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1340) 21 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการเปิดประตูสู่ฝันวันขาว-แสด (Open house) ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 483) 21 ม.ค. 60
ขอเปลี่ยนแปลงวันจักสอนติวการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 446) 19 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดสอบเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้าง (อ่าน 588) 08 ส.ค. 59
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข (อ่าน 555) 29 เม.ย. 59
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติให้เข้าเสนอราคา (อ่าน 516) 29 เม.ย. 59
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 509) 27 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง (อ่าน 501) 27 เม.ย. 59
ประกาศประมูลจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)ด้วยระบบอิเ (อ่าน 738) 05 เม.ย. 59
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1853) 20 ม.ค. 59
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 724) 15 ธ.ค. 58
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเต็นท์ลูกเสือ จำนวน 50 หลัง (อ่าน 866) 10 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์ลูกเสือ จำนวน 50 หลัง (อ่าน 694) 27 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาป (อ่าน 3035) 18 ก.พ. 58
แจ้งหยุดเรียน (อ่าน 781) 10 พ.ย. 57
การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่1 และระหว่างปี ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 876) 13 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารเสริมอื่น(นอกเหนือจากอาหารเสริมนม) (อ่าน 789) 04 ก.ย. 57