ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,19:50  อ่าน 1343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,12:58  อ่าน 1596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ CESE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา คงวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,09:45  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา คงวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,09:43  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,16:44  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,16:32  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ AMPA โดยใช้ทฤษฎีจูงใจเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสังเคราะห์ความรู้ วิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,07:35  อ่าน 666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,07:35  อ่าน 1363 ครั้ง
รายละเอียด..