ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,16:44  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,16:32  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ AMPA โดยใช้ทฤษฎีจูงใจเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสังเคราะห์ความรู้ วิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,07:35  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,07:35  อ่าน 963 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2560,07:20  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,16:07  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..