ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ ครูวุฒิพันธุ์
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,16:32  อ่าน 599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฟอร์มกรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:05  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,11:02  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : QR CODE แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับนักเรียน (SDQ) ฉบับผู้ปกครอง (SDQ) ฉบับครู
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,10:58  อ่าน 398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : APP ส่งงานครูวุฒิพันธุ์
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพันธุ์ พูลฺศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,10:54  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,19:50  อ่าน 1705 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,12:58  อ่าน 1925 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ CESE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา คงวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,09:45  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางยุพา คงวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,09:43  อ่าน 619 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,16:44  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..